फलकम्:प्रहेलिका

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
अक्टोबर् २०२०
गुरुवासरः
२९
०५:४६ UTC

अस्ति ग्रीवा शिरो नास्ति द्वौ भुजौ करवर्जितौ ।
सीतापहरणसामर्थ्ये न रामो न च रावणः ॥

कण्ठः विद्यते, मस्तकं न विद्यते । उभौ भुजौ स्तः, किन्तु करौ न स्तः । सीतापहरणे समर्थः, किन्तु रामः अपि न, रावणः अपि न । अत्र ’सीता’ इत्यस्य शैत्यम् इति अर्थः ग्रहीतव्यः । कञ्चुकं नाम चोलं शैत्यम् अपहरति ।

उत्तरम्

कञ्चुकम्"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=फलकम्:प्रहेलिका&oldid=9186" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्