फलकम्:मुखपुटम् - सुभाषितम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
अक्टोबर् २०२०
मङ्गलवासरः
२७
०९:५५ UTC
त्वत्पादधूलि भरितस्फुरितोत्तमाङ्गाः

स्वर्गापवर्ग निरपेक्ष निजान्तरङ्गाः। कल्पागमाऽऽकलनयाऽऽकुलतां लभन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्॥१९