फलकम्:मुखपुटम् - सुभाषितम्

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search
नवेम्बर् २०२०
बुधवासरः
२५
२२:४६ UTC
श्रीस्वामिपुष्करिणिकाऽऽप्लवनिर्मलाङ्गाः

श्रेयोऽर्थिनो हरविरिंचसनन्दनाद्याः। द्वारे वसन्ति वरवेत्रहतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्॥१४