भस्त्रिकालवित्रन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

भस्त्रिकायां किमपि स्थापितं चेदपि हानिः नास्ति । परन्तु ज्वलन्तम् अङ्गारं स्थापयामः चेत् भस्त्रिका नश्यति । एवं नाशकवस्तुनः समीपे स्थापितं सर्वं नश्यतीति भावः ।