भाण्डानुसारिस्नेहन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

चन्द्रलोकादि –लोकेषु कञ्चित् कालं यावत् वासं कृत्वा ततः प्रत्यागमनसमये मनुष्यः स्वकर्मणः कमपि अनुशयं स्वेन सह नयति वा इति प्रश्ने जाते शङ्कराचार्याः अनुशयं मनुष्यः आनयति इति समाहितवन्तः । यथा भाण्डात् तैलं पूर्णरुपेणा निष्कासितं चेदपि भाण्डस्य अन्तः कश्चन स्नेहविशेषो भवत्येव ।

यथा- कः पुनरनुशयो नामेति । केचित्तावदाहुः । स्वर्गस्थज्ञस्य कर्मणो भुक्तफलस्य अवशेषः कश्चिदनुशयो नाम भाण्डानुसारि स्नेहवत् । यथा हि स्नेहभाण्डं रिच्यमानं न सर्वात्मना रिच्यते भाण्डानुसार्येव कश्चित् स्नेहविशेषोऽवतिष्ठते तथा अनुशयोऽपि इति ॥ ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये ३-१-८