महाभारतसूक्तयः(व्यक्ताव्यक्तम्)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

इन्द्रियैर्गृह्यते यद् यत् तत्तद् व्यक्तमिति स्थितिः।
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिङ्गग्राह्यमतीन्द्रियम्॥ शान्ति. १८९/१५॥