महाभारतसूक्तयः (ग्रहनक्षत्राणि)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

नक्षत्राणि ग्रहाश्चैव शुभाशुभनिवेदकाः।
मानवानां महाभागे न तु कर्मकराः स्वयम्॥ अनु.१४५ दा.पा.॥

केवलं ग्रहनक्षत्रं न करोति शुभाशुभम्।
सर्वमात्मकृतं कर्म लोकवादो ग्रहा इति॥ अनु.१४५ दा.पा.॥

प्रजानां तु हितार्थाय शुभाशुभविधिं प्रति।
अनागतमतिक्रान्तं ज्योतिष्चक्रेण बोध्यते॥ अनु.१४५ दा.पा.॥