महाभारतसूक्तयः (द्वेषः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

लुब्धानां शुचयो द्वेष्याः कातराणां तरस्विनः।
मूर्खाणां पण्डिता द्वेष्या दरिद्राणां महाधनाः।
अधार्मिकाणां धर्मिष्ठा विरूपाणां सुरूपिणः॥ शान्ति.१११/६२॥