महाभारतसूक्तयः (मलम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

क्षत्रियस्य मलं भैक्ष्यं ब्राह्मणस्याश्रुतं मलम्।
मलं पृथिव्यां वाहिकाः स्त्रीणां मद्रस्त्रियो मलम्॥ कर्ण. ४५/२३॥

मानुषाणां मलं म्लेच्छा म्लेच्छानां शौण्डिका मलम्।
शौण्डिकानां मलं षण्ढाः षण्ढानां राजयाजकाः॥ कर्ण. ४५/२५॥

अनाम्नायमला वेदा ब्राह्मणस्याव्रतं मलम्।
मलं पृथिव्या वाहिकाः स्त्रीणां कौतूहलं मलम्॥ शान्ति. ३२८/२०॥