य एवादिः स एवान्तो...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

य एवादिः स एवान्तो मध्ये भवति मध्यमः
य एतन्नाभिजानीयात् तृणमात्रं न वेत्ति सः ॥

आदौ यकारः, अन्ते सकारः विद्यते । मध्ये ग्रन्थिः विद्यते । इदं यः न जानीयात् स तृणमात्रमपि न जानाति । ’तृणम्’ इत्यस्य पर्यायपदमेव अस्य उत्तरं भवति ।

उत्तरम्

यवसम्
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=य_एवादिः_स_एवान्तो...&oldid=2537" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्