रामायणसूक्तयः (ब्रह्मबलम्)

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

१. ब्रह्मन् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षात्राच्च बलवत्तरम् । (बालकाण्डः ५४/१४)

२. धिग् बलं क्षात्रियबलं ब्रह्मतेजोबलमं बलम् ।

एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हतानि मे ॥ (बालकाण्डः ५६/२३)