रामायणसूक्तयः (रामस्य वैशिष्ट्यम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. न तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः ।

तद् वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति ॥ (अयोध्याकाण्डः ६७/२९)

२. रामो द्विर्नाभिभाषते । (अयोध्याकाण्डः १८/३०)