रामायणसूक्तयः (संस्कृतवचनम्)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् । (सुन्दरकाण्डः ३०/१९)

२. यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् ।

रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ (सुन्दरकाण्डः ३०/१८)