वर्गः:उपनिषद्वाक्यानि

विकिसूक्तिः तः
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्

अस्मिन् वर्गे विविधानाम् उपनिषदां वाक्यानि उपलभ्यन्ते ।

उपवर्गाः

१५ इत्येषु वर्गेऽस्मिन् अधो लिखिताः १५ उपवर्गाः सन्ति