वर्गः:ऋकारान्तादयः लौकिकन्यायाः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अयं वर्गः ऋकारादीनां लौकिकन्यायानां विषये विद्यते ।

वर्गेऽस्मिन् सद्यः न किमपि पृष्ठं माध्यमं वा विद्यते।