वलीमुख – नारिकेलन्यायः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

नारिकेलवृक्षात् नारिकेलफलं कथम् अधः पातनीयम् इति एतावन्मात्रम् एव मर्कटः (वलीमुखः) जानाति । तदनन्तरं तत् नारिकेलफलं कथं भञ्जनीयं कथञ्च खादनीयम् इति सः न जानाति । एवमेव असमर्थः हस्तप्राप्तम् अपि सम्यक् उपयोक्तुः न शक्नोति इति भावः ।