वाचोयुक्तिः

विकिसूक्तिः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

वाचोयुक्तिः वाक्प्रपञ्चस्य शोभां वर्धयति । स्वीयैः पदैः चमत्कारयुक्तं विशेषम् अर्थम् अभिव्यञ्जयति । वाचः युक्तिः इति उच्यते चेत् षष्ठीतत्पुरुषसमासः भवति । वाक्दिक्पश्यद्भ्यः युक्तिदण्डहरेषु इत्येतत् किञ्चन वार्तिकं विद्यते । अस्य वार्तिकस्य नियमस्य अनुसारं वाचोयुक्ति इत्यस्मिन् 'वाक्'शब्दस्य षष्ठीविभक्तिप्रत्ययस्य लोपः न जातः । इदम् अलुक्समासः इति उच्यते । वाचोयुक्तयः गणपाठे उपलभ्यते ।

पात्रेसमितादयश्च[सम्पाद्यताम्]

 • पात्रेसमितः - केवलं भोजनार्थम् उपस्थितः भवति, न कदापि कार्यार्थम् ।
 • गेहेशूरः - गृहे केवलम् अस्य शौर्यम्, अन्येषु कार्येषु न ।
 • कूपमण्डूकः - अल्पज्ञः । अस्मिन्नेव अर्थे - उदुम्बरक्रिमिः, कूपकच्छपः, अवटकच्छपः, कुम्भमण्डूकः, उदपानमण्डूकः
 • नगरकाकः - अन्येषां वञ्चने चतुरः ।
 • गर्भे तृप्तः - आजन्मदरिद्रः ।
 • आखनिकबकः - गृहे विद्यमानं भुञ्जानः कालं यापयति । (आखनिकः - जलधारा इत्यर्थः) बहिः सम्पादनं न करोति ।
 • मातरि पुरुषः / पितरि पुरुषः - गृहे एव मातरं भाययन् भुञ्जानः भवति । बहिः कार्यं न करोति ।
 • गेहनर्दी - केवलं गृहे शूरः ।
 • पिण्डीशूरः - भोजने शूरः, कार्ये अपि शूरः ।
 • गेहमेहि - गृहे एव तिष्ठति । कार्यार्थं बहिः न गच्छति ।
 • गेहविचिती - गृहे तिष्ठन् इदं युक्तम् इदम् अनुक्तम् इति कथयति । किन्तु कार्यावधौ न कथयति ।
 • नगरश्वा - अविनीतः, दार्ष्ट्यबुद्धिः यः सः ।
 • कर्णेटिरिटिरा - श्रोतॄणाम् आसक्त्यादिकम् अपरिगणयन् यः निरन्तरं रटति सः । अस्मिन्नेव अर्थे - कर्णे चुरुचुराः
 • पात्रेबहुलः
 • उदुम्बरमशकः
 • नगरवायसः
 • गेहेक्ष्वेडी
 • गेहेविजिती
 • गेहेव्याडः
 • गेहेदाहौ
 • गेहेदृप्तः
 • गेहेधृष्टः
 • गोष्ठेशूरः
 • गोष्ठेविजिती
 • गोष्ठेक्ष्वेडी
 • गोष्ठेपटुः
 • गोष्ठेपण्डितः
 • गोष्ठेप्रगल्भः

मयूरव्यंसकादयश्च[सम्पाद्यताम्]

 • अश्नीतपिबता पचतभृज्जता खादतमोदता/खादतवमता- खादनपानादिकम्

उदा - राज्ञो दशरथस्य अश्वमेधयागे महती भोजनव्यवस्था बभूव । सर्वदा अश्नीत पिबता, खादत मोदता च समभवत् ।

 • एहिरेयाहिरा - अये अत्र आगच्छ, तत्र गच्छ इति अगौरेण आज्ञाकरणाय अयं शब्दः उपयुज्यते ।

उदा - नाहं तस्य धनिकस्य गृहे स्थास्यामि । सर्वदा एहिरेयाहिरा इति मां पीडयति ।

 • कणेहत्य-मनोहत्य - कण्ठपूर्ति - आतृप्ति

उदा - कणेहत्यसुरां पिबति, मनोहत्य पुष्पाणि पश्यति

 • कुतुपसौश्रुतः - 'कुतुप' - (मेषस्य) ऊर्णेन सज्जीकृतं कम्बलम् । इदं सर्वदा यः धरति सः कुतुपसौश्रुतः ।
 • अजातौल्वलि - अजानां क्रयविक्रयणं यःकरोति सः अजातौल्वलिः ।
 • उष्ट्रकोशी - उष्ट्रः इव यः कूजति सः ।
 • काकरावी - काकः इव कूजति ।
 • मयूरव्यंसकः
 • छात्रव्यंसकः
 • कम्बोजमुण्डः
 • यवनमुण्डः
 • हस्तेगृह्यः/हस्तगृह्यः
 • पादेगृह्यः/पादगृह्यः
 • लाङ्गूलेगृह्यः/लाङ्गूलगृह्यः
 • पुनर्दायः
 • एहीडम्
 • एहियवम्
 • एहिवणिजा - शाकविक्रयिकं गृहिणी एवम् आह्वयति ।
 • अपेहिवाणिजा - कलहं कृत्वा विक्रयिकं गृहात् प्रेषणक्रिया अपेहिवणिजा इति कथ्यते ।
 • प्रेहिवाणिजा
 • एहिस्वागता
 • अपेहिस्वागता
 • एहिद्वितीया
 • अपेहिद्वितीया
 • प्रैहिद्वितीया
 • एहिकटा
 • अपेहिकटा
 • प्रेहिकटा
 • आहरकटा
 • प्रेहिकर्दमा
 • प्रोहकर्दमा
 • विधमचूडा
 • उद्धमचुडा/उद्धरचूडा
 • आहरचेला
 • आहरवसना/आहरसेना
 • आहरवनिता/आहरविनता
 • कृन्तविचक्षणा
 • उद्धरोत्सृजा
 • उद्धरावसृजा
 • उद्धमविधमा
 • उत्पचनिपचा
 • उत्पतनिपता
 • उच्चनीचम्
 • आचोपचम्
 • आचपराचम्/नखप्रचम्
 • निश्चप्रचम्
 • अकिञ्चन
 • स्नात्वाकालकः
 • पीत्वास्थिरकः
 • भुक्त्वासुहितः
 • प्रोष्यपापीयान्
 • उत्पत्यपाकला
 • निपत्यरोहिणी
 • निषण्णश्यामा
 • अपेहिप्रघसा
 • एहिविघसा
 • इहपञ्चमी
 • इहद्वितीया
 • जहिजोडः/जहिजोडम्
 • जहिस्तम्बम्/जहिस्तम्बः/उज्जहिस्तम्बम्
 • आख्यातमाख्यातेन
 • आहरनिवपा
 • आहरनिष्किरा/आवपनिष्करा
 • उत्पचविपचा
 • भिन्धिलवणा
 • कृन्धिविचक्षणा
 • पचलवणा
 • पचप्रकूटा
 • अकुतोभयः
 • कान्दिशीकः/कान्दिशीकः
 • आहोपुरुषिका अहमहमिका
 • यदृच्छा
 • उन्मृजावमृजा
 • द्रव्यान्तरम्
 • अवश्यकार्यम्

अन्याः[सम्पाद्यताम्]

 • खट्वारूढः - अविनीतः इत्यर्थः । ब्रह्मचारिभिः अध्ययनावसरे खट्वायाः (मञ्चस्य) आरोहणं न करणीयमित्यस्ति नियमः ।
 • लालाटिकः - सेवकः । स्वामिनः कथनम् अनवगच्छन् तदीयं ललाटमेव पश्यन् यः तिष्ठेत् सः ।
 • कौक्कुटिकः - संन्यासी । कुक्कुरस्य चलनादीनाम् आधारेण भविष्यं यः कथयति सः ।
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=वाचोयुक्तिः&oldid=3198" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्