विपुल-लोचनकं शिखिनो वपु:...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

विपुल-लोचनकं शिखिनो वपु: न पुनरेकमपीक्षणशक्तिकम्।सकलशास्त्रविदस्ति जनस्तथा यदि स आत्मविबोधपराङ्मुख:॥