व्याकरणसूक्तयः (अनध्यायः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> छात्रप्रियोऽनध्यायः । - काशिका ६.२.१६;

अध्ययनात् विरामः छात्रेभ्यः अतीव रोचते । अतः एव छात्रः अनध्यायप्रियः इति कथ्यते ।