व्याकरणसूक्तयः (अन्धानां काणः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> अन्धानां काणो राजा । - माहाभाष्यप्रदीपः , ५.३.५५;

अन्धानां मध्ये कश्चन काणः (एकनेत्रयुतः) यदि अस्ति, तर्हि सः एव तेषां राजा भविष्यति । तन्नाम मूढानां मध्ये विद्यमानः अल्पज्ञानी एव तेषां प्रमुखः भविष्यति ।