व्रात्यसंस्कारन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

व्रात्यः नाम संस्कारहीनः पुरुषः अर्थात् उपनयनादिना संस्कारेण रहितः । एतादृशः इतरेषु संस्कारं जनयितुम् अनर्हः इति भावः ।