शिरोवेष्टनेन नासिकास्पर्शन्यायः

विकिसूक्तिः तः

द्राविडप्राणायामवत् अस्य अर्थः अवगन्तव्यः । संदर्भः – ब्रह्मसूत्राणां विज्ञानभिक्षुटीका ३-३-७