शुभं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्...

विकिसूक्तिः तः

सुभाषितम्

शुभं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् भद्रमितैव वा वदेत् ।
शुष्कवैरं विवादं च न कुर्यात् केनचित् सह ॥
तात्पर्यम्

उत्तमं प्रियं च वचनं वदेत् । मङ्गलमेव वक्तव्यम् । शुष्कवैरं शुष्कतर्कं च कदापि केनापि सह न करणीयम् ।