सत्यं माता पिता ज्ञानं...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा ।
शान्तिः पत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः ॥
तात्पर्यम्

सत्यं, ज्ञानं, धर्मः, दया, शान्तिः, क्षमा - षडेते क्रमेण मम माता, पिता, सहोदरः, मित्रं, पत्नी, पुत्रश्च ।