सलिलभास्करन्यायः/ सलिलदित्यन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

जले सूर्यस्य अनेकैप्रतिबिम्बानि सन्ति इव भाति । एवम् एकस्य ईश्वरस्य विभिन्नशरीरेषु जीवरुपेण अनेकानि प्रतिबिम्बानि सन्ति इव भाति ।(सा. १०१) यथा- <poem> यथा सलिलमाविश्य बहुधा भाति भास्करः । तथा शरीराण्याविश्य बहुधा स्फुरतीश्वरः ॥