सुपेटिकास्थापनन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

यथा जनैः मूल्यवन्ति वस्तूनि सुपेटिकायां स्थाप्यन्ते तथा भक्तः स्वं हृदयम् ईश्वरे स्थापयति इति भावः । वल्लभाचार्याणां सुबोधिनीटीकायाः प्रथमस्कन्धे अयं प्रयुक्तः ।