स्मृतिसूक्तयः(पुष्पम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. फलं वृक्षस्य राजानो

पुष्पं वृक्षस्य ब्राह्मणाः ।
तस्मात्पुष्पं न हिंसीयात्
पुष्पात्संजायते फलम् ॥
शंखलिखितस्मृतिः, श्लोकः २३