स्मृतिसूक्तयः (आसक्तिः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem> १. असत्सङ्गाद् गुणज्ञोऽपि विषयासक्तमानसः अकस्मात् प्रलयं याति गीतरक्तो यथा मृगाः ॥ - शार्ङ्गधरपद्धतिः, श्लोकः ४१८९