स्वप्रकाशाश्रयन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सूर्यस्य तस्य प्रभायाश्च मध्ये कार्यकारणाभावेन भेदे सत्यपि तेजस्त्वरुपेण साम्यम् एव भवति । एवं स्वस्य प्रकाशस्य आश्रयः तस्मात् अभिन्न इति भावः ।