स्वभावो नोपदेशेन...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा ।
सुतप्तमपि पानीयं पुनर्गच्छति शीतताम् ॥ पञ्चतन्त्रम् १/११२
तात्पर्यम्

अन्येषु जनेषु परिवर्तनम् आनेतुम् ये इच्छन्ति ते सपदि उपदेशम् आरभन्ते । किन्तु उपदेशमात्रेण कस्यापि स्वभावस्य परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते । स्वभावस्य परिवर्तनं तथा सुकरं न । यतः समीचीनतया उष्णीकृतमपि पानीयं स्वस्य स्वभावानुगुणं पुनः शीततां प्राप्नोति ।

"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=स्वभावो_नोपदेशेन...&oldid=15035" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्