हकाराद्याः लोकोक्तयः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

हते स्वर्ग: जये भोग:।(हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्।)
मराठीप्रतिरूपकम्- 1 पाचही बोटे तुपात. 2 गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाही तर मोडून खाल्ली.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-

हेम्न: संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धि: श्यामिकापि वा।
मराठीप्रतिरूपकम्-टाकीचे घाव सोसल्यावाचून देवपण येत नाही.
हिन्दीप्रतिरूपकम्-
आङ्ग्लप्रतिरूपकम्-