अग्निकार्यात् परिभ्रष्टाः...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

अग्निकार्यात् परिभ्रष्टाः सन्ध्योपासनवर्जिताः।
वेदं चैवानधीयानाः सर्वे ते वृषलाः स्मृताः॥

पराशरस्मृतिः १२/२९

agnikāryāt paribhraṣṭāḥ, sandhyopāsanavarjitāḥ।
vedaṃ caivānadhīyānāḥ sarve te vṛṣalāḥ smṛtāḥ॥

पदच्छेदः

अग्निकार्यात्, परिभ्रष्टाः, सन्ध्योपासनवर्जिताः, वेदं, च, एव, अनधीयानाः, सर्वे, ते, वृषलाः, स्मृताः।


तात्पर्यम्

ये च जनाः अग्निकार्यम् अर्थात् यज्ञयागादिकं त्यक्तवन्तः, ये च सन्ध्यावन्दनम् ईश्वरोपासनञ्च त्यक्तवन्तः ये च वेदाध्ययनं न कृतवन्तः ते सर्वेऽपि वृषलाः वर्तन्ते । धर्मभ्रष्टाः भवन्ति इत्यर्थः ।