अन्धगोलाङ्गूलन्यायः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

एकः अन्धः क्लेशेन मार्गे गच्छन् आसीत् । तदा एकः मनुष्यः तम् उक्तवान् ‘इयं गौः, एतस्याः लाङ्गूलं गृहीत्वा अग्रे गच्छति चेत् भवान् गृहं प्राप्तुं शक्नोति’ इति । गोः लाङूगूलं गृहीत्वा सः अन्धः कृत्स्ने ग्रामे भ्रमणं कृतवान् परन्तु स्वं गृहं न प्राप्तवान् । ऋजुस्वभावान् जनान् धूर्ताः वञ्चयन्ति इति द्योतयितुम् अस्य न्यायस्य प्रयोगः भवति । शङ्कराचार्यैः अस्य न्यायस्य प्रयोगः कृतः-

यदि चाज्ञ्स्य सतो मुमुक्षोः अचेतनम् अनात्मानम् आत्मेति उपदिशेत् ।
प्रमाणभूतं शास्त्रं स श्रददधानतया अन्धगोलाङ्गूलन्यायेन
तदाऽत्मदश्ष्टिं न परित्यजेत् तद् व्यतिरिक्तं चात्मानं न प्रतिपद्येत् ।
ब्रह्मसूत्रशाङ्कारभाष्यम् १-१-७ (सा.४०)
"https://sa.wikiquote.org/w/index.php?title=अन्धगोलाङ्गूलन्यायः&oldid=8192" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः