अस्थि नास्ति शिरो नास्ति...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

अस्थि नास्ति शिरो नास्ति
बाहुरस्ति निरङ्गुलिः।
नास्तिपादद्वयं बाढम्
अङ्गमालिङ्गति स्वयम्॥

अस्थि नास्ति, मस्तकम् अस्ति, बाहुः अस्ति किन्तु अङ्गुली नास्ति । पादौ न विद्यतः किन्तु शरीरं दृढम् आलिङ्गति ।

उत्तरम्

युतकम्