वर्गः:अकाराद्याः प्रहेलिकाः

विकिसूक्तिः तः

अस्थि नास्ति शिरो नास्ति बाहुरस्ति निरंगुलिः । नास्ति पादद्वयं गाढ़म् अङ्गम् आलिंगति स्वयम् ।

"अकाराद्याः प्रहेलिकाः" वर्गेऽस्मिन् विद्यमानानि पृष्ठानि

वर्गेऽस्मिन् अधो लिखितं५ पृष्ठानि आहत्य ५ पृष्ठानि विद्यन्ते