उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<poem>

उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः l

न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ll