कर्मण्येवाधिकारस्ते...

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

सुभाषितम्

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि ॥
तात्पर्यम्

कर्मणः विषये एव तव अधिकारः, न तु फलस्य विषये । अतः कर्मणः फलस्य विषये आसक्तः मा भव । (कर्मणः फलं न अपेक्षितम् इत्यतः कर्म किमर्थम् इति) कर्मणः त्यागं मा कुरु ।