गद्यकाव्यसूक्तयः (क्रोधः)

विकिसूक्तिः तः

<poem>

१ . अतिरोषणश्चक्षुष्मानन्ध एव जनः । - हर्षचरितम्, उ० १

२ . न हि कोपकलुषिता विमृशति मतिः कर्तव्यमकर्तव्यं वा । - हर्षचरितम् उच्छ्वासः उ० ८

३ . निसर्गविरोधिनी चेयं पयः पावकयोरिव धर्मक्रोधयोरेकत्र वृत्तिः । - हर्षचरितम्, उ० १