सामग्री पर जाएँ

गद्यकाव्यसूक्तयः (चित्तवृतिः)

विकिसूक्तिः तः

<poem>

१ . अनुमीयन्ते जन्मान्तरावस्थितानि सुकृतानि हृदयोत्सवैः । - हर्षचरितम् उ०८

२ . चित्तवृत्तेः शोधनमेव प्रथममलङ्करणम् । - द्वासुपर्णा-उत्तरभागः

३ . नलिनीदलनिपतितजललवतरलं प्रकृत्यैव मनः । - शृङ्गारमञ्जरी पृ १९

४. स्वकीयेच्छान्वय-व्यतिरेकानुविधायिनिकार्ये को वा दौर्मनस्यावसरः । - मन्दारमञ्जरी-पूर्वभागः