गद्यकाव्यसूक्तयः (परोपकारः)

विकिसूक्तिः तः

<poem>

१ . परत्र फलदायी परमार्थः । - कादम्बरी, उत्तरभागः

२ . बालविद्याः खलु महतामुपकृतयः । - हर्षचरितम् उ०८

३ . वीराणां त्वपुनरुक्ताः परोपकाराः । - हर्षचरितम् उ०३

४. स्वार्थालसाः परोपकारदक्षाश्च प्रकृतयो भवन्ति भव्यानाम् । - हर्षचरितम् उ०३