सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (अध्यात्मम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. आत्मानमात्मन्यात्मना संधत्ते इत्यध्यात्मं तपनम् । - नियमसार-तात्पर्यवृत्तिः १२३

२. ज्ञाते ह्यात्मनि नो भूयो ज्ञातव्यमवशिष्यते । - अध्यात्मसारः १८.२

३. मैत्र्यादिसारमत्यन्तमध्यात्मं तद्विदो विदुः । - योगबिन्दुः ३५८