सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (असत्यम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. असत्यतो भवेन्नूनं किल्बिषं कर्मकारणम् । - पाण्डवपुराणम् २०.२२९

२. असत्यवचनाद् वैरविषादाप्रत्ययावायः प्रादुःषन्ति न के दोषाः कुपथ्याद् व्याधयो यथा । - योगशास्त्रम् २.४८