सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (आत्मज्ञानम्)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. अज्ञाते पुनरेतस्मिन् ज्ञानमन्यन्निरर्थकम् । - अध्यात्मसारः १८.२

२. अरेर्गदस्य चात्मज्ञः

प्रादुर्भावनिषेधनं विदधाति । - उत्तरपुराणम् ६२.११९