सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (कामवासना)

विकिसूक्तिः तः

<poem> विषयैः क्षीयते कामो नेन्धनैरिव पावकः, प्रत्युत प्रोल्लसच्छक्तिर्भूय एवोपवर्द्धते । - अध्यात्मसारः ५.४