सामग्री पर जाएँ

जैनदर्शनसूक्तयः (गुरुः)

विकिसूक्तिः तः

<poem> १. गुरुरत्र भवेदज्ञानध्वान्त पतितस्य । - योगसारः १२.१६

२. गुरुस्नेहो हि कामसूः । - क्षत्रचूडामणिः २.२.३

३. विद्यालाभो गुरोर्वशात् । - दयोदयचम्पूः ३.२