जैनदर्शनसूक्तयः (तनुः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. शम्पावत्क्षणभङ्गुरा तनुः । - जीवन्धरचम्पूः ११.२५