जैनदर्शनसूक्तयः (दोषः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. छिद्रलेशोऽपि पोतस्य सिन्धुलङ्घयतामिव । - अध्यात्मसारः ३.२ २. प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् । -पार्श्वनाथचरितम् ११/१२