जैनदर्शनसूक्तयः (नरपशुः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

<Poem> १. नरपशुः अणुप्रख्ये सौख्ये विहितरुचिरारम्भवशगः प्रयाति प्रायेण क्षितिधरनिमं दुःखमधिकम् । - जीवन्धरचम्पूः ११.२७