जैनदर्शनसूक्तयः (मांसम्)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १. अशनीमन् सदा मांसं दयां यो हि चिकीर्षति ,ज्वलति ज्वलने वल्लीं स रोपयितुमिच्छति । - योगशास्त्रम् ३.१९ २. न बिना प्राणविघातान्मांस-स्योत्पत्तिरिष्यते यस्मात् । - पुरुषार्थसिद्धयुपायः २१२ ३. न मांसभक्षिणां चित्ते दयाधर्मो भवेत्किल । - श्रावकधर्मप्रदीपः ३.८० ४. मांसभुक्तेर्निवृत्तस्य सुगतिर्हस्तवर्तिनी । - पद्मपुराणम् २६.९८ ५. यो मांसं भक्षयत्यधमो नरः । - पद्मपुराणम् २६.७४