जैनदर्शनसूक्तयः (शान्तः)

विकिसूक्तिः तः
Jump to navigation Jump to search

१. शान्ते मनसि ज्योतिः प्रकाशते,शान्तमात्मनः सहजं भस्मीभवत्यविद्या मोहध्वान्तं विलयमेति । - अध्यात्मसारः २०.१९