जैनदर्शनसूक्तयः (स्वभावः)

विकिसूक्तिः तः

<Poem> १.काकः स्फुरन्नम्बफलप्रसूतिमास्वादनीयां बहुमन्यते हि । - जीवन्धरचम्पूः १.७४ २.तुङ्गोदयाद्रिगहनान्तरितोऽपि धाम,किं नाम मुञ्चति कदाचन तिग्मरश्मिः । - ध० श० ६.९ ३.धर्मो वस्तुस्वभावो हि । - सु० च० २.४ ४.स्वभावो न हि वार्यते । - क्षत्रचूडामणिः १०.५१